Targi odbędą się już za:  52 dni

Północne Targi Nieruchomości, Hala BOS, ul. Strumykowa 21

Do góry 

 

O targach:

 

Wstęp na Targi

 

Data: 16 — 17 marca 2019r.
Miej­sce: Hala Spor­towa BOS
Adres: War­szawa, ul. Stru­my­kowa 21

 

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 - 16.00

 

 

 

Pełna oferta: Bia­ło­łęki, Tar­gówka, Marek,

 

Legio­nowa, Ząbek i okolic.

 

Pół­nocne Targi Nie­ru­cho­mo­ści to pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z Pół­noc­nego pasma War­szawy (Bia­ło­łęki, Tar­gówka, Pragi Pół­noc oraz Marek, Ząbek, Radzy­mina, Jabłon­nej i Legio­nowa). Każdą edy­cję odwie­dzają tysiące gości.

 

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w pół­noc­nej czę­ści aglo­me­ra­cji War­szawy lub jej oko­li­cach oraz są zain­te­re­so­wani kom­plek­sową usługą budowy domu. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie. Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja ze sto­licą to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

 

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy kom­plek­sowe usługi budowy domu, inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Goście będą mogli rów­nież zapo­znać się z bogatą gamą usług dodat­ko­wych, m.in. doradz­twa finan­so­wego, aran­ża­cji wnętrz.

 

To dosko­nała oka­zja pozna­nia peł­nej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo więk­szość naszych wystaw­ców w tych dniach otwiera swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu “od ręki” można kupić wyma­rzone “M”.

 

To ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipotecznych.

 

 

 

Ceny bile­tów:

 

  • bilet nor­malny 5 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 10 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.

 

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.