Już za:

21 - 22 września 2019, Hala BOS, Białołęka

Północne Targi Nieruchomości

Pobierz bezpłatny e-bilet

Wstęp na targi

Data: 21 – 22 września 2019

Miej­sce: Hala Białołęckiego Ośrodka Sportu
Adres: War­szawa, ul. Strumykowa 21

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00
Uwaga! Sugerujemy przybycie na 30 minut przed zakończeniem targów w celu spokojnego zwiedzania.

Ceny bile­tów: 

  • bilet nor­malny 10 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 15 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z co najmniej jednym dzieckiem
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.
  • dla osób z Kartą Dużej Rodziny wstęp bezpłatny

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.

Zobacz jak dojechać

Cykliczna impreza

Północne Targi Nieruchomości to cykliczna impreza organizowana 2 razy do roku na Białołęce w Hali Białołęckiego Ośrodka Sportu.

To także pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z Pół­noc­nego pasma War­szawy (Bia­ło­łęki, Tar­gówka, Pragi Pół­noc oraz Marek, Ząbek, Radzy­mina, Jabłon­nej i Legio­nowa). Każdą edycję odwiedzają tysiące gości.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w północnej czę­ści War­szawy lub jej oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie. Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z Centrum to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

Targi to dosko­nała oka­zja pozna­nia szerokiej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo niektórzy z naszych wystaw­ców w tych dniach otwierają swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu istnieje możliwość obejrzenia a nawet zarezerwowania wyma­rzonego “M”.

Organizowane przez nas Targi to

kumulacja 7

lat doświadczeń w organizowaniu targów nieruchomości

to około 3000

osób, które odwiedziły Północne Targi Nieruchomości w poprzedniej edycji;

to około 100

wystawców, którzy zaprezentowali swoje inwestycje lub wyposażenie mieszkań i domów niejednokrotnie biorąc udział w więcej niż jednej edycji targów;

to około 520

stoisk targowych deweloperów i innych wystawców, wyeksponowanych zwiedzającym;

to około 40500

osób, które w sumie dotychczas przyszły na wszystkie edycje Północnych Targów Nieruchomości.

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący, poza poznaniem tego co proponują deweloperzy, będą mieli możliwość zapoznania się ofertami firm budujących domy, sprzedających wypo­sa­że­nie wnętrz, czy działających na rynku finansowym.

 

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach niektórzy deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje.

Targi Nieruchomości to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

 

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)