Już za:

1-2 października 2022r., Hala BOS, Warszawa

Północne Targi Nieruchomości

Pobierz bezpłatny e-bilet

Zabudowa indywidualna

Oferujemy zabudowę indywidualną w trzech nowoczesnych systemach wystawienniczych – stoiska z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb Klienta oraz montażem i demontażem.

Oferta zabudowy indywidualnej EXPO PROPERTY

 

Zabudowa standardowa

Podstawowa zabudowa stoisk targowych przygotowywana jest w systemie OCTANORM według poniższej specyfikacji.

Stan­dard powierzchni zabu­do­wa­nej w sys­te­mie OCTANORM

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

Informacje techniczne

Ter­min Tar­gów: 1-2 października 2022
Nazwa obiektu: Hala Białołęckiego Ośrodka Sportu
Adres: War­szawa, ul. Strumykowa 21

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: sobota 10:00 — 16:00; nie­dziela 10:00 — 16:00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: sobota 9:15 — 16:15; nie­dziela 9:45 — 16:00

Regulamin dla Wystawców kliknij tutaj

Regulamin obiektu kliknij tutaj

Pod­jazd dla Wystaw­ców: bez kart par­kin­go­wych, roz­ła­du­nek od strony wej­ścia głów­nego do budynku.

Zasady Parkowania kliknij tutaj.

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów. Liczba wydanych identyfikatorów jest określona – każdemu Wystawcy przysługuje 1 identyfikator na każde 2m² wynajętej powierzchni, przy czym maksymalna liczba wydanych identyfikatorów wynosi 8 sztuk.

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

Data dostarczenia gotowych reklam do przewodnika (Spis Inwestycji): 30 dni przed targami
Data dostarczenia plików produkcyjnych do wyklejenia: na 10 dni robo­czych przed targami
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 10 dni robo­czych przed targami

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

Zabu­dowa stoisk

Stoisko zabudowane – stoisko w systemie OCTANORM zamówione u Organizatora Targów

Stoisko niezabudowane – zabudowa wykonywana przez Wystawcę we własnym zakresie

Oferta zabudowy indywidualnej

W przypadku stoisk niezabudowanych:

Godziny zabudowy: piątek, godz. 18:00 – 23:00
Demontaż stoiska i zdanie czystej powierzchni: niedziela, godz. 16:00 – 19:00
Elementy konstrukcyjne sąsiadujące w bezpośredniej granicy z innymi stoiskami należy wykończyć kolorem białym lub w kolorach jasnych np.: jasny szary, jasny beż, oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

W przypadku stoisk zabudowanych:

Odbiór i aranżacja stoiska: sobota, godz. 7:30 – 9:30
Opuszczenie stoiska w stanie „sprzed odbioru”: niedziela, godz. 16:00 – 17:00
Możliwość zamontowania przez Organizatora wkładów klienta pod warunkiem dostarczenia wraz ze zdjęciem przedstawiającym kolejność wpięcia na halę w godz. 9.00-12.00.